Równe szanse w dostępie do wiedzy

Projekt pn. „Równe szanse w dostępie do wiedzy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja.
 
Działania 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i zdrowotnych.
 
Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Uczestnikami projektu są uczniowie oraz nauczyciele szkół specjalnych z terenu Powiatu Krośnieńskiego, z Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim - 40 uczniów, 15 nauczycieli oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie - 40 uczniów, 15 nauczycieli.
Celem projektu jest podniesienie u uczniów poziomu kompetencji kluczowych i właściwych postaw poprzez udział w:

  • zajęciach socjoterapeutycznych,
  • zajęciach wyrównujących z języka niemieckiego,
  • zajęciach z informatyki,
  • zajęciach z terapii pedagogicznej,
  • zajęciach z doradztwa zawodowego,
  • zajęciach technicznych,
  • zajęciach treningu zastępowania agresji

uczyciele swoje kompetencje zawodowe udoskonalać będą poprzez udział w kursach:
    - Certyfikowany Kurs Treningu Zastępowania Agresji,
    - Certyfikowany Kurs Psychoedukacji i Coachingu w Edukacji,
    - Kurs EEG Biofeedback I stopnia,
    - Kurs EEG Biofeedback II stopnia,
    - Certyfikowany Kurs doradztwo zawodowe.

Dzięki realizacji wsparcia w projekcie poprzez podnoszenie przedmiotowych kompetencji kluczowych spodziewane są m.in. takie efekty jak: zmiana postaw wobec uczenia się, zwiększenie pewności siebie, zwiększenie aktywności społecznej i edukacyjnej czy dopasowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań pracodawców na rynku pracy.
 
Termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.