Reklamacje

Przyjmowanie i sposób realizacji reklamacji

REKLAMACJA USŁUGI EDUKACYJNEJ

 
 1. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi edukacyjnej, w szczególności:
 1. świadczenia usługi edukacyjnej w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w Umowie terminu realizacji usługi.
 1. Reklamacja powinna zostać zgłoszona osobiście, wtedy to zostanie spisana przez pracownika biura lub w formie pisemnej,  listem poleconym, fax’em, e-mail’em.
 2. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć w biurze Profi Biznes Group Sylwia Majewska, al. Piastów 75/3, 70-326 Szczecin.
 4. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 5. Zgłoszenie musi zawierać:
  1. dane szkolonego
  2. szkolenie oraz termin, którego dotyczy reklamacja
  3. powód reklamacji
  4. opis zagadnienia reklamowanego
 6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Oceny zasadności reklamacji dokonuje właściciel firmy po sprawdzeniu realizacji usługi zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami obowiązującymi w firmie oraz rozmowie z trenerem prowadzącym szkolenie.
 8. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:
 • częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej,
 • możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie
 1. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.
 2. Każda reklamacja podlega rejestracji w księdze reklamacji i służy do oceny działania firmy dokonywanej corocznie przez właściciela.
 

WYSTĄPIENIE NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

 
 1. W przypadku, gdy trener wyznaczony do realizacji szkolenia nie może wykonać usługi w wyznaczonym terminie zgłasza ten fakt do biura firmy lub koordynatora organizacyjnego (w przypadku szkoleń trwających powyżej 16 h), którzy kontaktują się z Klientem i proponują zmianę trenera (Klientowi przedstawiana jest notka trenerska nowego trenera) lub ustalenie nowego terminu szkolenia z pierwotnie wyznaczonym trenerem.
 1. W przypadku zaistnienia sytuacji dotyczącej braku możliwości organizacji szkolenia z powodu braku dostępności sali szkoleniowej na skutek wystąpienia zdarzenia losowego trener, który znajduje się na miejscu informuje o tym fakcie biuro firmy/koordynatora merytorycznego szkolenia (w przypadku szkoleń trwających powyżej 16 h). Biuro firmy lub odpowiednio koordynator merytoryczny podejmują próbę znalezienia sali rezerwowej, w której mogłyby zostać zorganizowane zajęcia. Jeżeli sala rezerwowa nie zostanie znaleziona w ciągu 30 minut od zgłoszenia problemu szkolenie jest odwoływane i ustala się nowy termin szkolenia.