„Nowe możliwości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w Liceach Ogólnokształcących w powiecie żarskim”

Projekt pn. „Nowe możliwości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w Liceach Ogólnokształcących w powiecie żarskim współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.; Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Projekt realizowany jest przez Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska jako lidera w partnerstwie z Powiatem Żarskim.

 

Cel projektu: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez 250 uczniów i 50 nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego w Żarach i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku do 30.06.2017r.

 

Projekt realizowany jest w terminie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

W ramach projektu realizowane będą zadania dla 250 uczniów i 50 nauczycieli:

  • 1 dla uczniów: Wsparcie dla uczniów, tj.:

- Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – IPD na mobilnej platformie  Blended Learning

- doradztwo zawodowe

- Cykl kursów na mobilnej platformie w formule Blended Learning przy użyciu indywidualnych kodów dostępu:

  • Przedsiębiorczość w praktyce
  • Kreowanie profesjonalnego wizerunku ucznia na rynku pracy
  • Język angielski

- Zajęcia dodatkowe z matematyki wyrównujące braki.

 

  • 2 dla nauczycieli: Wsparcie dla nauczycieli, tj.:

- Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu

- Szkolenie na mobilnej platformie – Zagrożenia cyberprzestrzeni

 

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o rezygnacji

Oświadczenie uczestnika projektu

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu