Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”

W realizację projektu zaangażowane zostały następujące szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.

Projekt realizowany jest od 01.07.2016r i potrwa do 30.06.2022r.

Zakłada przeprowadzenie następujących działań:

  • Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w postaci uczestnictwa przez kadrę w specjalistycznych kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych bezpośrednio związanych z realizacją kształcenia zawodowego na wysokim poziomie przez nauczycieli.
  • Dodatkowe zajęcia dla uczniów, w tym specjalistyczne kursy zawodowe tj.: kurs elektroenergetyczny, kurs spawacza metodą MIG/MAG/TIG, kurs operatora wózków widłowych, kurs prawa jazdy na kat. B, kurs barmański, kurs pilota wycieczek, kurs obsługi programów komputerowych, kurs kelnerski, kurs baristy, kurs elektryk samochodowy i wiele innych związanych z różnymi kierunkami kształcenia zawodowego, które odbywa się w czterech szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żagańskiego. W ramach tego działania realizowane będą również koła naukowe stacjonarne, które pozwolą szczegółowo zgłębić trudne zagadnienia występujące w każdym zawodzie . Działanie te służy temu by uczniowie nabywali kompetencje wymagane na wybranym przez nich stanowisku pracy i wychodzili naprzeciw potrzebom rynku pracy oraz by kształcenie zawodowe w szkołach nie odbiegało od oczekiwań przedsiębiorców.

Modernizacja kształcenia zawodowego – poprzez doposażenie czterech szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. W wyniku realizacji działania powstaną następujące pracownie wyposażone w najnowsze technologie:

  • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – pracownia układów elektronicznych, teleinformatyki, komputerowa, elektrotechniki i elektroniki układów mechatronicznych, technologii maszyn, rysunku technicznego, montażu i remontu, obróbki mechanicznej, technik organizacji reklamy.
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu: pracownia hotelarska, pracownia logistyczna- magazynowania, pracownia logistyczna- dystrybucji, pracownia logistyczna – transportu, sprzedaży, informatyczna nr 1 i informatyczna nr 2.
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej: pracownia informatyczna nr 1, informatyczna nr 2, barmańska, hotelarska, gastronomiczna.
  • Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie: pracownia gastronomiczna, obróbki ręcznej, montażu i demontażu, symulacji komputerowej, ekonomiczna INSERT, informatyczna nr 1, informatyczna nr 2, informatyczna nr 3, sprzedaży.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – ogólnym celem działania jest realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym w postaci: stworzenia i funkcjonowania sieci doradców edukacyjno- zawodowych oraz sieci instytucji, a także opracowania planu zewnętrznego wsparcia każdej szkoły poprzez doradców zawodowych zatrudnionych w nich oraz doradcę konsultanta – powiatowego. Przeprowadzane będą również co roku: konferencje, drzwi otwarte w każdej szkole, powiatowe targi edukacyjno – zawodowe, a także spotkania w ramach sieci doradców szkolnych. Uczniowie otrzymują wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego oraz grupowego.

Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach – w ramach tego zadania nauczyciele biorą udział w stażach/praktykach w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego szkół. Podczas staży/praktyk dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze środowiskiem pracy nauczyciele i instruktorzy zawodu będą mogli zaktualizować swoją wiedzę, poznają najnowsze stosowane techniki w przedsiębiorstwach, a swoją wiedzę będą przekazywać uczniom podczas praktycznej nauki zawodu w szkołach.
Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców. Działanie skierowane do uczniów, którzy wezmą udział w stażach/praktykach u lokalnych przedsiębiorców. Uczniowie odbędą praktykę w ilości 150h każdy u przedsiębiorcy, za którą uzyskają stypendium w wysokości 1500 zł. Działanie ma celu nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenia mobilności międzysektorowej, a także nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększające szanse na uzyskanie zatrudnienia przez młodych ludzi.

Kosz ogółem realizowanego projektu wynosi 10. 675 278,28 zł, w tym dofinansowanie 9.955 665,55 zł oraz wkład własny 719 612,73 zł.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Priorytet 8. Nowoczesna edukacja. Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formułą ZIT.