Z bonem po innowacje 2.0!

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które przynależą do sektora MŚP i prowadzą działalność na terenie województwa lubuskiego. Celem projektu jest wsparcie działalności innowacyjnej lubuskich MŚP poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na realizację projektu badawczo – rozwojowego.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do objęcia wsparciem:

 - przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali), 
 - wdrożenie nabytych prac B+R, 
 - opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, 
- doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów, 
- uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw, 
- doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej, 
- doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych, 
- doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Maks. wartość 1 bonu, to kwota poniżej 100 000.00 zł w przypadku wsparcia na usługę badawczą, związaną z wdrożeniem prac B+R, opracowania lub wdrożeniowego produktu/usługi/technologii. Natomiast w przypadku wsparcia na usługę doradczą, maks. wartość 1 bonu to kwota poniżej 20 000,00 zł. Poziom dof. wyniesie maks. 85%. MŚP zobowiązane będą do wniesienia min. 15% wkł. własnego.

W ramach projektu przewidziano 2-etapową weryfikację. W pierwszej kolejności Operator bonów– czyli ZIPH – będzie analizować spełnienie przez Wnioskodawcę kryteriów formalnych. Na drugim etapie ocenie będą podlegały kryteria merytoryczne. Przedsiębiorca będzie także zobligowany do przeprowadzenia analizy rynku w celu wyboru jednostki, której zleci realizację prac objętych bonem. W celu dokonania rozeznania rynku, nawiązania kontaktu z jednostką badawczo-rozwojową oraz w celu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji prac objętych bonem, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać, w ramach projektu, ze wsparcia tzw. Brokera Innowacji.

Wartość projektu: 5 829 563,00 zł
Wartość dofinansowania:4 955 128,55 zł

Ogłoszenie o otwartym naborze Brokera Innowacji w ramach projektu "Z bonem po innowacje 2.0!"

w ramach Projektu grantowego nr RPLB.01.02.00-08-0002/17

Działanie 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020

 

Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
w ramach partnerstwa
projektu "Z bonem po innowacje 2.0!" nr RPLB.01.02.00-08-0002/17 Działanie 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020 ogłasza otwarty nabór na brokera innowacji. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu podejmiemy, w okresie
do końca  maj 2020 roku, współpracę z brokerem innowacji
.

Wymagania od kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne,
 • Doświadczenie w obszarze komercjalizacji wynalazków, technologii lub zarządzania
  i ochrony własności intelektualnej,
 • Doświadczenie we współpracy z ośrodkami wspierającymi innowacje i komercjalizację wyników badań,
 • Umiejętności analizy innowacyjnych rozwiązań,
 • Życiorys,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, wniosku, podaniu i w celu w nim określonym.)

Zadania brokera:

Działalność brokera innowacji służyć będzie wsparciu współpracy uczestnika konkursu "Z bonem po innowacje 2.0!"z wybraną jednostką naukowo-badawczą poprzez:

 • zapoznanie się z projektem badawczym przedsiębiorstwa lub uczestników;
 • ułatwienie kontaktów przedsiębiorców z wybraną jednostką naukowo-badawczą poprzez zainicjowanie co najmniej jednego spotkania i uczestnictwo w nim;
 • podsumowanie zrealizowanej usługi brokerskiej w postaci raportu/sprawozdania

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 31.05.2020 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@profibiznesgroup.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Do pobrania: Formularz_zgloszeniowy_na_brokera_innowacji

Do pobrania: formularz_zgloszeniowy_na_brokera_innowacji-_osoba fizyczna