Projekt pn. „Wsparcie kobiet zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest: Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez aktywizację zawodową Kobiet  pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie powiatów: międzyrzeckiego, strzelecko - drezdeneckiego lub sulęcińskiego, poprzez:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – SZKOLENIA I DORADZTWO BIZNESOWE (w tym z tworzenia Biznesplanu)
 • wsparcie indywidualnych inicjatyw zmierzających do utworzenia firmy – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do 23 000 zł.
 • pokonanie barier finansowych utrudniających prowadzenie firmy – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE do 900 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

 • Kobiety posiadające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
 • zamieszkujące na terenie jednego z powiatów: międzyrzeckiego, strzelecko drezdeneckiego lub sulęcińskiego
 • ukończyły 30 rok życia,
 • nie posiadają własnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

W RAMACH UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:

 • wysokiej klasy doradców i trenerów posiadających doświadczenie praktyczne
 • bezpłatny udział we wszystkich formach wsparcia
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem w czasie odbywania szkoleń
 • serwis kawowy i obiad

 

KONTAKT:

Ewa Borejszo

Tel. 508 900 890

ewa@profibiznesgroup.pl