Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla gminy Prażmów

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu

A1.1. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

A1.2. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: 10.1.1 Edukacja ogólna

Okres realizacji projektu: od 01-01-2020 do 31-03-2022

Beneficjent: Gmina Prażmów
Całkowita wartość projektu:
1 164 438,48 zł
Kwota dofinansowania: 
1 105 470,48 zł

Projekt obejmuje wszystkie działające na jej terenie szkoły podstawowe (SP w Uwielinach i SP w

Prażmowie).Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w tych placówkach poprzez:

  • Wzrost min. 2 kompetencji kluczowych przez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających dla 245 uczniów,
  • Wzrost min. 6 umiejętności uniwersalnych u 245 uczniów przez realizację szkoleń, warsztatów i kursów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania
  • Rozwój zaplecza umożliwiającego wykorzystanie metody eksperymentu poprzez doposażenie pracowni nauk przyrodniczych w szkołach;
  • Wzrost wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 2 szkołach doposażając je w sprzęt TIK;
  • Wzrost kompetencji zawodowych 27 nauczycieli  z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów.