Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego

Projekt: Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu

A1.1. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

A1.2. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: 10.1.1 Edukacja ogólna

Okres realizacji projektu: od 01-09-2019 do 31-08-2022

Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki
Całkowita wartość projektu:
3 968 390,10 zł
Kwota dofinansowania:
3 769 031,11 zł

Celem głównym projektu  jest podniesienie min. 2 kompetencji kluczowych i 6 umiejętności uniwersalnych 1000 uczniów  z 6 szkół mieszczących się na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (SP1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6,ZSP 1) oraz zwiększenie jakości nauczania prowadzonego w tych placówkach poprzez:

- realizację w okresie 01.09.2019-31.08.2022 zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijających dla 1000 uczniów

- stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu doposażając pracownie nauk przyrodniczych w 6 szkołach;

- zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 6 szkołach doposażając je w sprzęt TIK;

- zwiększenie kompetencji zawodowych 157 nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów.