PROJEKTY REALIZOWANE W PARTNERSTWIE

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:03.Edukacja

Działanie:03.02.Edukacja ogólna

Poddziałanie:03.02.01.Jakość edukacji ogólnej

Liczba beneficjentów: 2765 (2663-uczniowie/102 nauczyciele)

Zatrudnieni nauczyciele:162

Koszt całkowity: 4 390 288,99 zł                            Dofinansowanie: 4 170 774,54 zł

Czas trwania projektu  01.08.2016-31.07.2018

Partnerzy:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wydział Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku

Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska

Tytuł:

Szansa na sukces -podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

Opis projektu:

Projekt Szansa na sukces obejmuje 2 etapy edukacyjne I-III i IV - VII. Skierowany jest do uczniów kl .I-VII szkół podstawowych i nauczycieli Miasta Słupsk. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się we wrześniu 2016 roku i rekrutacja uzupełniająca we wrześniu 2017 r. Wsparciem są objęci zarówno uczniowie mający problemy z nauką poprzez udział w Interaktywnych warsztatach matematycznych, uczniowie zdolni uczestniczą w bloku zajęć: Magia matematyki gdzie rozwijają swoje talenty na warsztatach matematyczno-przyrodniczych, grach i zabawach logicznych, w szkole małych inżynierów-robotyka, zajęciach kodowania, szachach, czy zajęciach : Mały Olimpijczyk. Wszyscy uczestnicy ww. zajęć wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Eksperymentu w Gdyni i Centrum Hewelianum w Gdańsku. Projekt skierowany jest również do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-dzieci z opinią PPP, orzeczeniami o niepełnosprawności lub skierowanymi do kształcenia specjalnego. Dla tej grupy osób przygotowano specjalistyczne zajęcia grupowe-dyslektycy i uczniowie zagrożeni dysleksją, zajęcia terapeutyczne, logopedyczne czy gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia indywidualne: Biofeedbek, Terapia Si. Uczniowie klas I-VI wezmą udział w  zajęciach rozwijających uzdolnienia językowe: Angielski teatrzyk. Podsumowaniem tych zajęć będzie przegląd teatralny, który odbędzie się na koniec realizacji projektu,a wszystkie grupy będą miały możliwość wystawienia swoich spektakli. Szóstoklasiści zostaną objęcia zajęciami zawodoznawczymi, na których będą omawiać ścieżki dalszej kariery zawodowej. W celu uatrakcyjnienia wszystkich zajęć i zachęcenia dzieci do udziału w nich szkoły zostały wyposażone w sprzęt multimedialny w postaci tablic interaktywnych z oprogramowaniem dydaktycznym, projektorów i pomocy dydaktycznych. W projekcie uczestniczą również nauczyciele ,którzy zostali objęci różnymi formami doskonalenia zawodowego: Szkolenie TIK, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i Terapia zajęciowa, Surdo i Tyflopedagogika.

Zadania w projekcie

Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej

w słupskich szkołach podstawowych

 

Zadanie 1 Polubić matematykę-interaktywna matematyka

Zadanie 2 Magia matematyki-zajęcia dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych przedmiotami ścisłymi

Zadanie 3 Rozszerzenie oferty edukacyjno-terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zadanie 4 Angielski teatrzyk dla uczniów klas I-VII SP M.Słupsk

Zadanie 5 Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VI SP1,2,3,4,5,6,8,9,10 M.Słupsk

Zadanie 6 Kształcenie nauczycieli-studia podyplomowe

Zadanie 7 Kształcenie cyfrowych kompetencji uczniów i Warsztaty kreatywnego myślenia

Zadanie 8 Podnoszenie kluczowych i cyfrowych kompetencji nauczycieli

Oś Priorytetowa 3 – Edukacja, Działania 3.2. – Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 – Jakość edukacji ogólnej

"Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco - doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych"

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej przyczyniająca się do wzrostu poziomu kompetencji kluczowych i niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów, przekładającego się na poprawę wyników egzaminów zewnętrznych. Projekt obejmuje także doskonal nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych, a także zadania tworzące silniejsze powiązania szkół z ich otoczeniem, szczególnie z pracodawcami i przedsiębiorcami.

Oś Priorytetowa 3 – Edukacja, Działania 3.2. – Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 – Jakość edukacji ogólnej

"Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku"

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 913 uczniów LO poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia oraz poprzez udoskonalenie kompetencji zawodowych ich nauczycieli.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016r. - 31.08.2018 r.

Wartość projektu: 2 155 500,20 zł.

Liczba uczestników: 913 uczniów oraz 130 nauczycieli

Zakres zadań:

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów:

 • kurs obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych do nauki,

 • kurs języka angielskiego na mobilnej platformie,

 • kreowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy,

 • warsztaty CHANGE YOUR MIND,

 • szkolenie „zagrożenia w cyberprzestrzeni”,

2. Kształtowanie kompetencji kluczowych nauczycieli:

 • kurs obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do pracy z uczniem,

 • kurs CHANGE YOUR MIND,

 • szkolenie „zagrożenia w cyberprzestrzeni”,

 • kurs doradztwa zawodowego,

3. Warsztatowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:

 • zajęcia matematyczno-przyrodznicze i biologiczno-chemiczne,

 • warsztaty projektowania i programowania robotów,

 • zajęcia z zakresu przedsiębiorczości.

4. Zakup doposażenia:

 • wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej,

 • wyposażenie pracowni programistycznej,

 • wyposażenie pracowni informatycznej,

 • wyposażenie młodzieżowego biura karier - komputer z oprogramowaniem, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik, tablica interaktywna.