PROJEKTY REALIZOWANE W PARTNERSTWIE

Oś Priorytetowa 3 – Edukacja, Działania 3.2. – Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 – Jakość edukacji ogólnej

"Szansa na sukces -podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych"

Projekt skierowany jest do 2663 uczniów kl.I-VI szkół podstawowych i 102 nauczycieli Szkół Podstawowych Miasta Słupsk.Wsparciem zostaną objęci uczniowie mający problemy z nauką poprzez udział w Interaktywnych warsztatach matematycznych jak i uczniowie zdolni.

 

Oś Priorytetowa 3 – Edukacja, Działania 3.2. – Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 – Jakość edukacji ogólnej

"Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco - doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych"

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej przyczyniająca się do wzrostu poziomu kompetencji kluczowych i niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów, przekładającego się na poprawę wyników egzaminów zewnętrznych. Projekt obejmuje także doskonal nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych, a także zadania tworzące silniejsze powiązania szkół z ich otoczeniem, szczególnie z pracodawcami i przedsiębiorcami.

 

Oś Priorytetowa 3 – Edukacja, Działania 3.2. – Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 – Jakość edukacji ogólnej

"Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku"

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 913 uczniów LO poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia oraz poprzez udoskonalenie kompetencji zawodowych ich nauczycieli.