Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim

Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

Liderem projektu jest Powiat Wschowski.

Partnerami projektu są:

– firma Profi Biznes Group ze Szczecina,

– Uniwersytet Zielonogórski,

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie,

– Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z I Zespołu Szkół we Wschowie (ZSZ i Technikum) oraz Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego we Wschowie (ZSZ).

W ramach projektu realizowane będą zadania dla ok. 400 uczniów i 7 nauczycieli szkół zawodowych, w tym:

– doradztwo zawodowe,

– kursy zawodowe,

– szkolenia specjalistyczne,

– studia podyplomowe,

– zajęcia pozalekcyjne,

– praktyki i staże zawodowe.

Zakupione zostanie również doposażenie do pracowni zawodowych i szkolnych ośrodków kariery/punktów doradztwa zawodowego w I Zespole Szkół we Wschowie i Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł

Kwota dofinasowania: 4.088.617,46 zł

Okres realizacji projektu: 1.07.2016 – 30.06.2022.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020