Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim

logo

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”  nr projektu RPLB.08.04.01-08.0021/16-00, realizowanego w ramach Osi 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT,  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na łączną kwotę 17 860 037,50 zł. Okres realizacji projektu od 01.07.2016 do 30.06.2022 r.

 

Partnerzy:

Projekt jest realizowany przez Powiat Nowosolski (lider) w partnerstwie z: Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Siedlisko.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1750 uczniów (648K, 1102M) i 71 nauczycieli (45K, 26M) szkół zawodowych/placówek kształcenia uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie CKZiU oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.

 

Wsparciem w ramach projektu objęto następujące placówki edukacyjne:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,Elektryk” w Nowej Soli (CKZiU).

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli (ZSP Nr 2).

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Nowej Soli (ZSP Nr 3).

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Nowej Soli (ZSP Nr 4).

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie (ZSP Nr 5).

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli (SOSW).

7. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku (ZS Nr 1).

8. Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku (ZPO).

 

Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2022 r.

 

W ramach projektu realizowane będą zadania dla 1750 uczniów i 71 nauczycieli:

 1) Zad. 1 dla nauczycieli: Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego tj.:

- szkolenia specjalistyczne;

- kursy zawodowe;

- studia podyplomowe.

 

 

2) Zad. 2 dla uczniów: Dodatkowe zajęcia dla uczniów, tj.: 

- szkolenia specjalistyczne;

- kursy zawodowe.

 

3) Zad. 3 dla uczniów: Kształcenie zawodowe uczniów na Uniwersytecie Zielonogórskim:

- szkolenia specjalistyczne;

- kursy zawodowe.

 

4) Zad. 4 dla uczniów i nauczycieli: Kształcenie zawodowe uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej w Sulechowie:

- szkolenia specjalistyczne;

- kursy zawodowe;

- obozy zawodowe;

- studia podyplomowe.

 

5) Zad. 5 dla szkół: Modernizacja kształcenia zawodowego:

- doposażenie pracowni szkolnych.

 

6) Zad. 6 dla uczniów: Doradztwo edukacyjno-zawodowe, tj.:

- Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – IPD na mobilnej platformie Bleanded Learning,

- Wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia – Szkolenie 1/1,

- Cykl kursów na mobilnej platformie w formule Blended Learning przy użyciu indywidualnych kodów dostępu:

  • Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – Trening interpersonalny;
  • Kurs Profesjonalna rekrutacja;
  • Trening kreatywności i innowacyjności.

 

7) Zad. 7 dla nauczycieli: Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, tj.:

- udział w stażu/praktyce w wymiarze minimum 40h zorganizowanym w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły.

 

8) Zad. 8 dla uczniów: Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców, tj.:

- udział w stażu/praktyce w wymiarze minimum 150h zorganizowanym w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, w celu nabycia umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenia mobilności międzysektorowej, zdobycia doświadczenia w środowisku pracy. Uczestnik stażu otrzyma stypendium;

- cykl szkoleń tzw. „miękkich” zwiększających szanse w znalezieniu zatrudnienia na mobilnej platformie w formule Blended Learning przy użyciu indywidualnych kodów dostępu:

  • Kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy;
  • Etyka pracy.

 

9) Zad. 9 dla szkół: Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo CKZiU

- doposażenie pracowni w CKZiU oraz ZSP Nr 4.

 

10) Zad. 10 dla szkól: Innowacje pedagogiczne

 

11) Zad. 11 dla szkół: Usprawnienia dla osób niepełnosprawnych

- taśmy antypoślizgowe – ZSP Nr 4 oraz ZPO.