Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim

Projekt:

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

 

Współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU  -  4 557 410,97 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 3 873 799,32 zł

 

LIDER PROJEKTU – POWIAT GORZOWSKI

PARTNERZY:

 • Konsorcjum firm: Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska i Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa w Gorzowie Wlkp.
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża

 

Wsparciem w ramach projektu objęto uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, dla których Powiat Gorzowski jest organem prowadzącym:

 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą (ZS),
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich (SOSW).

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 400 uczniów i 8 nauczycieli szkół zawodowych, uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, w terminie od 01.07.2016 r. do 30.06.2022 r.

 

Założenia projektu powstały w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb zawierającą aktualną sytuację szkolnictwa zawodowego w Powiecie oraz analizę potrzeb w tym zakresie.

 

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • KURSY I SZKOLENIA Kurs spawania blach i rur metodą MAG, Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, Kurs barista, Kurs kelnerski, Kurs obsługi kas fiskalnych, Kasjer walutowo-złotówkowy, Kurs kompozycje kwiatowe, Kurs uroczysta kolacja;

 

 • LABORATORIA I OBOZY NAUKOWE Projektowanie stron WWW, Excel
  dla logistyków oraz dla ekonomistów, Szkolenie w zakresie umiejętności komputerowych, Zajęcia laboratoryjne w zakresie poszukiwania koncepcji własnego biznesu, Obóz naukowy - technik hotelarstwa w zakresie obsługi informatycznej hotelu oraz obsługi konsumenta, Obóz naukowy - technik ekonomista w zakresie marketingu i statystyki , Zajęcia laboratoryjne dla logistyków;

 

 • DORADZTWO ZAWODOWE –  opracowanie Indywidualnych Planów Działania celem zdiagnozowania uczennic i uczniów w zakresie: cech interpersonalnych, predyspozycji osobowościowych i zawodowych, motywacji, reakcji w sytuacjach trudnych, mocnych stron oraz obszarów do rozwoju i wyznaczenia ścieżki kariery. Następnie indywidualna praca z doradcą, trening interpersonalny, trening kreatywności i innowacyjności
  – w formie warsztatów;

 

 • STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE Staż/praktyka w wymiarze 150 h ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększonej mobilności międzysektorowej uczennicy/ucznia oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększającego jego szanse na uzyskanie zatrudnienia. Uczestnik stażu otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł;

 

 • DLA NAUCZYCIELI ZAWODU: studia podyplomowe, kurs Europejski certyfikat kompetencji informatycznych;

 

 • DOPOSAŻENIE 4 pracowni zawodowych na kwotę  471 350 zł:
 • pracownia ekonomiczno – biurowa w zawodzie technik ekonomista (ZS),
 • pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży (ZS),
 • pracownia logistyczna (ZS),
 • pracownia gastronomiczna (SOSW)