Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew

logo

Od marca 2017 r. Gmina Dobiegniew przystąpiła do realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Dobiegniew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową. Skierowany on jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Dobiegniewie. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Gminie Dobiegniew poprzez wzrost poziomu wiedzy i kompetencji uczniów uczestniczących w szkoleniach, kursach i praktykach zawodowych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pracodawcami i ich organizacjami, przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy. Podjęte działania przyczynią się do podwyższenia umiejętności oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów (w tym osób niepełnosprawnościami).

W ramach działań projektowych realizowane będą :

 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów - KURSY/SZKOLENIA,
 • Operator maszyn sterowanych numerycznie,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Prawo jazdy kat. T,
 • Lakiernik samochodowy,
 • Blacharz samochodowy,
 • Kurs na prowadzenie kombajnu,
 • Organizator agrobiznesu,
 • Kucharz I i II stopnia,
 • Cukiernik I i II stopnia,
 • Fryzjer - stylista kolorysta,
 • Nowoczesny sprzedawca II.

Dodatkowe PRAKTYKI dla uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców, mające na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy oraz większego doświadczenia w środowisku pracy, zwiększającego szanse na uzyskanie zatrudnienia po ukończeniu szkoły (za udział w praktyce zawodowej uczniowie otrzymują stypendium).

III. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE Celem zadania jest kompleksowe wsparcie doradcze skierowane do uczniów, mające na celu intensyfikację działań ukierunkowanych na wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno- zawodowej każdego ucznia biorącego udział w projekcie, poprzez: 

 • diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia,
 • wypracowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej ucznia,
 • doradztwo zawodowe - kształtowanie kompetencji interpersonalnych.

"Trening interpersonalny” Zadanie realizowane będzie min. w utworzonym Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery.