Inwestujemy w naukę

Gmina Gryfino w partnerstwie z Profi Biznes Group realizuje projekt pt. „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 08. Edukacja Działanie 08.03 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino poprzez doskonalenie kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwoju systemu indywidualne pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Udział w organizowanych w ramach projektu kursach i szkoleniach weźmie udział co najmniej 535 uczniów (w tym 234 kobiet) oraz 128 nauczycieli (w tym 114 kobiet). Ponadto w ramach projektu będzie doposażona baza dydaktyczna szkół poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne lub w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

https://wrotagryfina.pl/WrotaGryfina/chapter_108633.asp